20 Σεπτεμβρίου 2018

Καθήκοντα ΥΦΕΘΑ Μαρίας Κόλλιας - Τσαρουχά Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παρ. 2 του άρθρου 83 του Συντάγματος.
β. Της παρ. 5 του άρθρου 41 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
(π.δ. 63/2005, Α’ 98).
γ. Του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35).
δ. Του ν. 3433/2006 «Προμήθειες αμυντικού υλικού
των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α’ 20).
ε. Του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης
των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς
διατάξεις» (Α’ 167).
στ. Του ν. 3978/2011 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας
και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/
ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»
(Α’ 137).
ζ. Του π.δ. 79/2018 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α’ 148).
η. Του π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα
του Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α’ 113).
θ. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).
ι. Την αριθμ. Υ5/27 Ιαν 2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Β’ 204).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Στην Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Μαρία ΚόλλιαΤσαρουχά
αναθέτουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Αποφασίζει για τη συγκρότηση, ανασυγκρότηση
και διάλυση μονάδων και σχηματισμών των κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των διακλαδικών μονάδων,
μετά από εισήγηση του οικείου Ανώτατου Συμβουλίου
ή του ΓΕΕΘΑ και γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών
Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), που προβλέπει το εδάφιο ζ’
της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995, όπως ισχύει.
β. Ασκεί τις οικονομικές αρμοδιότητες μέχρι του ποσού
των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ και τις
διοικητικές αρμοδιότητες συμπεριλαμβανομένης της
έγκρισης των προϋπολογισμών, πλην του ορισμού των
διοικήσεων, στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα, εξαιρουμένων
των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού
και Αεροπορίας.
γ. Ασκεί τις προβλεπόμενες από τον Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας και την κείμενη νομοθεσία αρμοδιότητες
σχετικά με τις ποινικές και αστικές υποθέσεις του στρατιωτικού
προσωπικού.
δ. Εισηγείται και εφαρμόζει τη νομοθεσία που σχετίζεται
με τους ανάπηρους πολέμου και ειρηνικής περιόδου,
τα θύματα πολέμου, τους έφεδρους πολεμιστές και τους
αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης και αποφασίζει για θέματα
που αφορούν τα σχετικά συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από κοινού
με τον Αναπληρωτή Υπουργό.
ε. Αποφασίζει για θέματα που αφορούν την εθνοφυλακή.
Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από κοινού με τον
Αναπληρωτή Υπουργό.
στ. Αποφασίζει για τα θέματα των Ανωτάτων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των λοιπών Στρατιωτικών
Σχολών, Κέντρων Εκπαίδευσης και Σχολείων που
υπάγονται στα Γενικά Επιτελεία, καθώς επίσης και για το
διορισμό, την πρόσληψη, εξέλιξη και μονιμοποίηση του
κάθε κατηγορίας εκπαιδευτικού προσωπικού. Η αρμοδιότητα
αυτή ασκείται από κοινού με τον Αναπληρωτή
Υπουργό.

2. Στις παραπάνω αρμοδιότητες της Υφυπουργού περιλαμβάνονται:
α. Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες πλην της νομοθετικής
πρωτοβουλίας.
β. Η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών
διαταγμάτων.
γ. Η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα.
δ. Η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση
πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές
Υπουργούς και Υφυπουργούς.
ε. Η δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασής τους σε κατώτερα
κλιμάκια διοίκησης.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ

0 blogger-facebook:

Προσθέστε (ΑΝΩΝΥΜΑ) τα σχόλιά σας ΕΔΩ..