3 Αυγούστου 2018

ΓΕΑ : Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές ΣΜΥΑ Εκπαιδευτικού Έτους 2018-19
Σας υποβάλλουμε, σε εκτέλεση (α)  και (β)  σχετικών και σε συνέχεια
ομοίου, τις απαιτήσεις σε Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές (ΣΕ) για όσα μαθήματα δεν
κατέστη εφικτή η κάλυψη τους με προσωπικό για το Εκπαιδευτικό Έτος 2018-19.

Αναλυτικά τα μαθήματα, οι διδακτικές ώρες και τα απαιτούμενα προσόντα
των υποψηφίων ΣΕ, παρατίθενται στα Παραρτήματα «Α» της παρούσης.

 Παρακαλούμε για την ενημέρωση του στρατιωτικού προσωπικού σας και
την αποστολή τυχόν επιθυμιών στη Σχολή μέχρι 31 Αυγούστου 2018,
συμπληρώνοντας το Παράρτημα «Β».

 Επισημαίνονται τα ακόλουθα :

 Τα προσόντα που περιγράφονται στα αντίστοιχα Παραρτήματα της
παρούσης, αποτελούν την ελάχιστη απαίτηση για την ανάληψη εκπαιδευτικού έργου
και η κατοχή συναφών πτυχίων ή/και μεταπτυχιακών διπλωμάτων, θα λαμβάνεται
υπόψη κατά περίπτωση και θα μοριοδοτείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε (α)
σχετική.

 Οι δηλώσεις επιθυμίας, να συνοδεύονται υποχρεωτικά, από ευκρινή
φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών με βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας, τίτλων
γλωσσομάθειας Αγγλικής και διπλωμάτων σχολείων – εξειδικεύσεων.

 Δεν απαιτείται η διαβίβαση των ανωτέρω δικαιολογητικών, εάν αυτά
έχουν κατατεθεί στη Σχολή σε παρελθόντα χρόνο.

 Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αποδέσμευση των επιθυμούντων
να διδάξουν από τις Μονάδες-Δνσεις στις οποίες υπηρετούν.

 Η επιλογή και ο ορισμός των ΣΕ για το Εκπαιδευτικό Έτος 2018-19, θα
υλοποιηθεί με βάση τα διαλαμβανόμενα στην (α) σχετική.

Η ΔΑΕ/Β2 που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ανάρτησή
του στη δικτυακή πύλη της (Δίκτυο MIS) και για προώθηση του παρόντος ιεραρχικά,
προκειμένου να ενημερωθεί το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας (εκτός ΥΠΕΘΑ).

Χειριστής θέματος Σγός (ΤΤΗ) Γ. Κολοκοτρώνης, τηλ. 210-819 5165.
Ταξχος (Ι) Ζαχαρίας Γρίβας
Διοικητής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΣΓ ΥΕΘΑ,ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ,ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ-ΓΔΑΕΕ-ΓΔΠΕΑΔΣ,ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ-Α’ΚΛΑΔΟΣ-Β,'ΚΛΑΔΟΣ-Γ΄ΚΛΑΔΟΣ-Δ’ΚΛΑΔΟΣ-ΕΘ.ΚΕΠΙΧ,ΓΕΣ/ΔΕΚΠ,ΓΕΝ/Β2
ΓΕΑ/ΕΓΑ-ΕΓΥ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΚΕΑΠΕ-Α'ΚΛΑΔΟΣΒ'ΚΛΑΔΟΣ-Γ'ΚΛΑΔΟΣ-Δ'ΚΛΑΔΟΣ-Μ.ΓΕΑ-ΕΚΣΕΔ-ΥΠΕΠΑ-ΚΜΗ-ΟΛΚΑ
ΔΑΥ/Α'ΚΛΑΔΟΣ-Γ'ΚΛΑΔΟΣ-ΚΜΗ-ΔΑΠΕ-Μ.ΔΑΥ,ΔΑΕ/Β’ΚΛΑΔΟΣ-Γ'ΚΛΑΔΟΣ-ΚΜΗ-ΔΑΠΕΣΜ.ΔΑΕ,ΣΙ,ΣΑΝ,112ΠΜ,114ΠΜ,123ΣΤΕ,128ΣΕΤΗ,201 ΚΕΦΑ,204 ΜΓΑΠ,206ΠΑΥ,251ΓΝΑ,ΚΑΙ  2ο ΑΚΕ,350 ΠΚΒ/21η ΜΚΒ-26η ΜΚΒ,359 ΜΑΕΔΥ,380 Μ.,ΑΣΕΠΕ,ΕΤΗΜ,ΚΕΑ,ΣΔΙΕΠ/ΠΑ,ΣΠΥΠΑ,ΚΕΠΑ,ΚΕΝΑ,ΥΠΑΕΑΒ,ΥΠ/ΠΑ,ΥΠΗΔ,ΥΠΕΚ,ΥΑΕ,ΥΕΕΠΠ/ΠΑ,ΕΜΥ,ΑΑΥΕ,ΔΙΣΧΠΛΗ,ΕΛΔΑ/ΑΘ,ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ,ΣΕΠΑ,ΣΕΘΑ,ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑ,ΚΕΔΑ/Ζ,ΚΕΦΣΚΥ,ΜΤΑ,ΕΛΟΑΑ,ΕΛΥΑ,ΕΥΠ,31η ΜΕΕΔ,ΕΚΤΟΣ ΥΠΕΘΑ,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ,ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΑ/Β2
ΑΤΑ/Β2
ΔΑΕ/Β2
ΔΑΥ/Α8
ΣΜΥΑ/ΔΕΔ/ΤΥΕΚ
ΣΥΔ/ΤΑΕΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ

0 blogger-facebook:

Προσθέστε (ΑΝΩΝΥΜΑ) τα σχόλιά σας ΕΔΩ..