• Η ΠΟΕΣ για το Επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας

  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: NewsRoom™
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: 2 Ιανουαρίου 2018
  A- A+  #ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ#

  ΠΡΟΣ : - κ.κ. ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ Αρ. Πρωτ. 793/2017
  - ΓΔΟΣΥ/Δντής - ΔΟΙ Αθήνα, 29 Δεκ 2017

  ΚΟΙΝ : - ΠΟΕΣ
  - Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη μας

  ΘΕΜΑ : Επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων

  ΣΧΕΤ : Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίη-ση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Με-σοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατά-ξεις»)

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 127 του σχετικού, ορίζεται ότι:

  α. Στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγ-μένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερι-νής απασχόλησης, το ανώτατο, δε, όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μέχρι, δε, την έκδοσή της εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. Α8 υποπερίπτωση β΄ του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α΄297) και σύμφωνα με τις σχετικές εκδοθείσες υπουρ-γικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και

  β. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή είναι αποσπασ-μένα στο Νομό Έβρου και στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και Σαμοθράκης, καθώς και στο ένστολο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο στη Σκύρο, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατό ευρώ (100 €).

  2. Μέχρι και σήμερα δεν έχει εισέτι εκδοθεί η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, ωστόσο, από τη 01.1.2018 ο μισθός των Ελλήνων στρατιωτικών καταβάλλεται πλέον με τις προβλέψεις του σχετικού νόμου, συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος παραμεθορίου [(μηνιαίο επίδομα ύψους εκατό ευρώ (100 €)], χωρίς την καταβολή του επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας,.

  3. Θεωρώντας ότι εκ παραδρομής δεν καταβλήθηκε με τη μισθοδοσία του μηνός Ιανουαρίου 2018 το ως άνω επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας Μονάδων, παρακαλούμε όπως, με την αναδρομική (από 01.1.2017 εξ όσων γνωρίζουμε) καταβολή του επιδόματος παραμεθορίου και της ειδικής αποζημίωσης της εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες, παρέμβετε για την καταβολή των υπολειπομένων μηνών του επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας.

  4. Πιστεύοντας στο δίκαιο του αιτήματός μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

  Για την Εκτελεστική Γραμματεία

  Ο Πρόεδρος

  Τσουκαράκης Ανέστης
  Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
  6974365800 Ο Γεν. Γραμματέας

  Μαστρογιαννάκης Χρίστος
  Λοχαγός (ΠΒ)
  6931116066

 • No Comment to " Η ΠΟΕΣ για το Επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας "

  Προσθέστε (ΑΝΩΝΥΜΑ) τα σχόλιά σας ΕΔΩ..